Mak Dentikal s.c.

Ul.Jasnogórska 38

42-200 Częstochowa 25.05.2018 Częstochowa


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mak Dentikal s.c. z siedzibą w ul.Jasnogórska 38 42-200 Częstochowa, którego reprezentuje Michał Mak i Agnieszka Mak współwłaściciele,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Administrator placówki Michał Mak, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mak Dentikal s.c. możliwy jest pod numerem tel. Nr:604 567 589 lub adresem e-mail makdentikal@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotno leczniczym na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą :

a)placówka medyczna Mak Dentikal ul.Jasnogórska 38 42-200 Częstochowa

b)mogą być osoby i podmioty wskazane w art.26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypisach ustaw szczególnych,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania przez okresy o których mowa w art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypisach ustaw szczególnych,

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych ,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym .

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu .